2012   کنز جین : نمایندگی رسمی در ایران -  خیابان  میرداماد شماره 119 - پردیس کیش  شماره 2